May 23, 2024  
Loyola Marymount University Bulletin 2015-2016 
    
Loyola Marymount University Bulletin 2015-2016 [ARCHIVED CATALOG]

BIOL 376 Genetics Laboratory


1 semester hours

Laboratory experiments in genetics.

Laboratory, 4 hours.

Prerequisites: BIOL 112 , BIOL 202 ; CHEM 110 , CHEM 112 .